ORGANIZACJA PLACÓWKI

HISTORIA
22 października 1983 roku, wmurowaniem aktu erekcyjnego, rozpoczęto budowę szkoły podstawowej przy ulicy Mostowej w Zbąszyniu. Po trzech latach, 1 września 1986 roku, dokonano pierwszej, w nowym budynku, inauguracji roku szkolnego. Rok później, 1 września 1987 roku, podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego nadano szkole imię Arkadego Fiedlera, a w maju 1990 roku szkoła otrzymała własny sztandar.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera powstała z połączenia dwóch zbąszyńskich szkół podstawowych: SP nr 1 oraz SP nr 2, i tym samym stała się kontynuatorką tradycji i historii obu placówek.
INFORMACJE AKTUALNE
Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 8-letnim. W klasach 1 – 8 uczy się około 790 uczniów.
Uczniowie mają do dyspozycji, oprócz sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, pracownię szachową oraz małą i dużą salę gimnastyczną. W szkole jest biblioteka wraz z czytelnią, świetlice (główna i trzy mniejsze) oraz stołówka. Są również gabinety specjalistów: dwóch pedagogów, psychologa i logopedy. W placówce funkcjonuje gabinet pielęgniarski. Łącznie, w całej szkole, zatrudnionych jest około 100 pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników stołówki szkolnej.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 29. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
5. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.