REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W szkolne znajdują się akta:

- rekrutacji uczniów (przyjmowanie uczniów do naszej szkoły oraz przeniesienia do innych szkół)

- realizacji obowiązku szkolnego uczniów

- księgi ewidencji dzieci oraz księgi uczniów

- arkusze ocen

- dzienniki lekcyjne, dzienniki zająć pozalekcyjnych

- księgi inwentarzowe: biblioteki szkolnej oraz środków trwałych szkołyksiążki obiektów szkolnych

- książki kontroli sanitarnej

- plany pracy szkoły

- pomoc materialna dla uczniów

- ubezpieczenie uczniów

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

- plany oraz przeprowadzane remonty w szkole

- organizacja pracy szkoły

- protokóły z posiedzeń rady pedagogicznej

- klasyfikowanie i promowanie uczniów

- zasady wynagradzania pracowników szkoły

- regulaminy

- akta osobowe pracowników szkoły

- ewidencja wycieczek szkolnych 

- sprawy bieżące

- różne sprawy pracownicze

- dokumentacja z przeglądów ( pomiary elektryczne, gazowy, kominiarski, stanu technicznego budynków szkolnych, bhp)

- Zestawienia informacji oświatowych SIO

- dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli

- sprawozdawczość statystyczna